Vacatures 19 Meld je aan!

Privacy statement

CZ verwerkt persoonsgegevens van iedereen die op een van onze vacatures solliciteert of zich aanmeldt voor de CZ Job Alert. CZ gaat zorgvuldig om met deze persoonsgegevens en geeft in dit statement uitleg over het gebruik van deze persoonsgegevens.

In dit privacy statement worden de volgende vragen beantwoord:

1.         Waarvoor worden uw persoonsgegevens gebruikt?

2.         Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

3.         Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

4.         Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

1. Waarvoor worden uw persoongegevens gebruikt?

Sollicitatie

Wanneer u op een vacature solliciteert, verzamelen, gebruiken en bewaren we uw persoonsgegevens ten behoeve van de sollicitatieprocedure. Solliciteert u niet direct op een vacature, maar meldt u zich aan voor de CZ Job Alert, dan worden uw gegevens verwerkt om u op de hoogte te brengen van passende vacatures.

Screening

Voordat u daadwerkelijk bij CZ in dienst treedt, zullen wij onderzoek doen naar uw achtergrond. We zullen u verzoeken om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen en met uw toestemming zullen wij eventueel referenties benaderen om hun ervaringen met u als medewerker te bespreken. In het geval u in een functie komt te werken die door CZ als integriteitsgevoelig is bestempeld, zal Validata een nadere screening doen voordat u in dienst kunt treden.

2. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Sollicitatie

Wanneer u solliciteert op een vacature bij CZ, dan worden uw gegevens maximaal 4 weken bewaard nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd. Willen wij uw gegevens langer bewaren, dan vragen wij daarvoor toestemming. Geeft u daartoe toestemming, dan bewaren wij uw gegevens maximaal 1 jaar.

Om u een CZ Job Alert te kunnen versturen verwerken wij uw gegevens. U heeft daarvoor toestemming gegeven. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van uw toestemming heeft dus geen gevolgen voor al uitgevoerde handelingen.

Screening

Indien een screening is gedaan door Validata wordt uw naam en de datum waarop de screening is gedaan gedurende 4 jaar bewaard. Daarnaast bewaren we gedurende uw gehele dienstverband of er bij de screening sprake was van een bevinding en indien een bevinding geconstateerd is en het dienstverband toch wordt aangegaan een akkoord van uw leidinggevende. Overige persoonsgegevens worden na het voltooien van de screening verwijderd. De inhoud van de screening is alleen bij Validata bekend en wordt verwijderd nadat de uitslag aan u is doorgegeven.  

3. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

CZ gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en verwijdert uw gegevens na verstrijken van de hierboven genoemde termijnen. Heeft u vragen over uw sollicitatie, neem dan contact op met uw contactpersoon of via recruitment@cz.nl

Dit geldt ook wanneer:

  • u inzage wenst in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
  • wij gegevens van u verwerken die onjuist of onvolledig zijn en u deze gegevens wenst aan te passen of aan te vullen;
  • u wilt dat wij uw gegevens uit onze database verwijderen (bijv. als u zich uit de sollicitatieprocedure hebt teruggetrokken); of
  • u uw toestemming om uw sollicitatiegegevens langer te bewaren wilt intrekken.

Uw verzoek wordt dan doorgestuurd naar de (lokale) privacy officer voor verder afhandeling. Wenst u niet lang job alerts van CZ te ontvangen dan kunt u zich afmelden onderaan de e‑mail.

Bent u het niet eens met hoe wij uw persoonsgegevens verwerken of hebt u andere vragen die niet in dit privacy statement worden beantwoord, dan kunt u ook terecht bij de functionaris van de gegevensbescherming van CZ. Dit kunt u doen door een mail te sturen naar hrm.administratie@cz.nl met als onderwerp ‘ter attentie van de functionaris van de gegevensbescherming HRM’.

Stuurt u liever een brief?

Adresseer deze aan:
CZ

t.a.v. de functionaris van de gegevensbescherming HRM
Postbus 90152
5000 LD Tilburg

Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek kunt u daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt ook een verzoekschrift indienen bij de rechtbank.

4. Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

CZ past in het hele bedrijf beveiligingsmaatregelen toe om persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen betreffen: de organisatie, het personeel, processen, techniek, en fysieke beveiliging, en zijn vastgelegd in het beveiligingsbeleid van CZ. Omdat de ontwikkelingen in de wereld van informatiebeveiliging zo snel gaan, controleren we periodiek of onze maatregelen nog adequaat zijn.

Dit privacy statement kan wijzigen. De laatste versie vindt u altijd hier. De datum van de laatste wijziging vindt u onderaan dit statement.

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie

Dit privacy statement is opnieuw opgesteld na inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Sindsdien zijn er geen wijzigingen geweest.

Tilburg, 13 januari 2023